فروش ویژه

تراورتن

انواع لکه ها

انواع لکه ها

معمولا لکه ها در پنج دسته قرار می گیرند:

 1. لکه های آلی (قهو، چایی، نوشیدنی، سس خردل و ...)
 2. لکه های غیر آلی (جوهر، رنگ و ...)
 3. لکه های روغنی (روغن نباتی، روغن موتور و ...)
 4. لکه های بیولوژیک (کپک و ...)
 5. لکه های فلزی (مس، پوسیدگی فلزات و ...)

برای از بین بردن لکه های آلی و غیرآلی از پمادی حاوی پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه) استفاده می کنند. پمادی که برای لکه های روغنی به کار می رود، معمولا حاوی استون می باشد. اما برای لکه های بیولوژیک از کپک زداهای معمول در خانه ها استفاده می شود. در حالی که برای لکه های فلزی از پودر مخصوص فلزات استفاده می شود.

 

ارائه شده از مجله شهر سنگ

4 Comments

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting subject, regards for putting up. More Info At: Davie Locksmith

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting topic, regards for putting up. More Info At: Davie Locksmith

  • Avatar
   Christopher
   نوامبر 9, 2021

   Your article is very useful, your content is excellent. I have read a lot of articles, but your article left a deep impression on me. Free word-per-minute (WPM) tests and evaluations can help you figure out what you can do to improve your typing speed. Go to my blog for more information.

  • Avatar
   Evelyn Jacob
   نوامبر 24, 2021

   Nice to come back to your blog, it's been several months. Well this article which I have been waiting for so long. Thanks, great share. This profile is related to fake snapchat generator. In this it has been told how to create fake Snapchat so that you can easily prank your friends. This is a fun tool.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code